Adatkezelési tájékoztató


BO-FA Consulting Kft.


1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


A BO-FA Consulting Kft., mint a www.butortar.eu weboldal üzemeltetője minden esetben biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy a társaság vásárlói már a vásárlás, illetőleg személyes adataik megadása előtt megfelelő információt kaphassanak arról, hogy társaságunk a személyes adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, milyen hosszú ideig kezeli. A lenti tájékoztatóban foglaltakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek fogadjuk el.

Fenntartjuk ugyanakkor a jogot arra, jelen jognyilatkozatban leírtakat megváltoztathassuk, ez esetben az érintetteket előzetesen tájékoztatni fogjuk. Kérjük, hogy amennyiben kérdése vagy észrevétele van a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban, írjon postai úton levelet nekünk. Társaságunk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak, illetőleg némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, továbbá némely esetben a kötelező adatkezelés kategóriájába tartozik.

Adatkezelésünk megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:

 • • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
 • • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info tv.”).

Társaságunk adatai, elérhetőségei a következők:

 • Név: BO-FA Consulting Kft.
 • Székhely: 1047 Budapest, Baross utca 75-77.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-372534
 • Adószám: 28754839-2-41
 • Telefonszám: +36-70/417-8485
 • E-mail: bofaconsultingkft@gmail.com

Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.


2. SZERZŐDÉSKÖTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS


 • A személyes adatok kezelője: BO-FA Consulting Kft.
 • Az adatkezelés célja: szerződéskötés, a szerződéskötéshez kapcsolódó nyomtatványok kitöltése, jótállási jegy kiállítása, számla kiállítása, átvételi elismervény kiállítása; kiszállítás teljesítése
 • Az adatkezelés jogalapja: az adásvételi szerződést megkötni kívánó személy (vevő) előzetes hozzájárulása.
 • A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (irányítószám, város, utca, házszám); telefonszám
 • Az adatkezelés időtartama: az adásvételi szerződés aláírásának napját követő öt év.
 • Adatfeldolgozó igénybevétele: társaságunk adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe.

• Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre adásvételi szerződés a bútorokra, egyéb termékekre vonatkozóan.

Az érintett jogai: az érintett személy az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli

 • 1. kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
 • 2. kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését,
 • 3. kérelmezheti a rá vonatkozó adatok törlését,
 • 4. kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását, mely azt jelenti, hogy társaságunk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg a bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje,
 • 5. tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
 • 6. gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa társaságunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: társaságunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező adatvédelmi incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az adatfeldolgozó, valamint további adatfeldolgozó igénybe vétele esetén kötelezően alkalmazza azokat az adatvédelmi és adatkezelési garanciákat, amelyeket az adatfeldolgozói szerződés előír számára, erre tekintettel a személyes adatok jogszerű kezelését az adatfeldolgozó esetében is biztosítjuk.


3. ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER


Az Adatkezelő fióktelepének külső-belső területén (3200 Gyöngyös, Gábor áron utca belterület 2740/45. laktanya ép.) elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) működik. Az adatkezelő elektronikus megfigyelőrendszert, annak adatrögzítési eredményét az adatkezelő felelős kijelölt munkatársa kezeli. A kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései irányadóak. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyonvédelem érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, ill. a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül amennyiben Ön a kamerával megfigyelt helyiségbe jelen tájékoztató ismeretében belép!

Kezelt adatok: vendégek kép- és hangfelvételen rögzített arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai. Az elektronikus megfigyelőrendszer az év minden napján, 24 órában üzemel. A felvételeket biztonságos szerverhelyiségben lévő kameraszerveren 10 munkanapig tároljuk. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja. Felvételek megtekintésére cégünk illetékes munkatársai jogosultak. Rendszerünk a betekintést végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartás, kötelezettségszegés esetén van lehetőség hatósági eljárás, ill. bírósági adatszolgáltatás érdekében. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől. Kérheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen túl tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.


4. COOKIE KEZELÉS www.butortar.eu/cookies


Weboldalunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el, és a későbbi látogatás során visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, lehetőségünk van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

 • Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.
 • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
 • A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
 • Az adatkezelés időtartama: maximum 30 nap
 • Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
 • Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése bizonyos szolgáltatások tekintetében.

Ön tehát beállíthatja azt is, hogy böngészője az összes cookie-t letiltsa, így azokat is, amelyek szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy azt, hogy böngészője jelezze, ha valamilyen cookie-t helyezünk el. Ne feledje el azonban, hogy számos szolgáltatásunk nem működik megfelelően abban az esetben, ha Ön nem engedélyezi a cookie-k használatát. Előfordulhat például, hogy ilyen esetben oldalunk nem fog emlékezni korábbi böngészési előzményeire.

Webonic Kft. (8000 Székesfehérvár, Budai út 14.) - Tárhelyszolgáltató

BO-FA Consulting Kft. - www.butortar.eu weboldal kezelője


5. HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA


A www. butortar.eu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.

 • Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. Társaságunk jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez, illetőleg működtetéséhez
 • A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe
 • Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap
Adatfeldolgozó neve Adatfeldolgozói feladat leírása
BO-FA Consulting Kft. Látogatói adatok és a szerver működéséhez szükséges információk rögzítése

További információk: társaságunk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.


Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:


A portál html kódja a cégünktől független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.

Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.


6. MUNKAVÁLLALÓK ADATAINAK HATÓSÁGOKHOZ TÖRTÉNŐ BEJELENTÉSE


Társaságunk a munkavállalók hatósághoz történő bejelentéséhez kapcsolódóan szükségszerűen kezel bizonyos személyes adatokat.

 • A személyes adatok kezelője: BO-FA Consulting Kft.
 • Az adatkezelés célja: a munkavállalók adatainak hatóságokhoz való kötelező bejelentése
 • Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 • A kezelt személyes adatok köre: munkaviszony kezdete, munkavállalók bejelentéséhez
 • Az adatkezelés időtartama: a bejelentést követő öt év.
 • Adatfeldolgozó igénybevétele: társaságunk esetenként informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint:


7. EGYÉB ADATKEZELÉSEK


Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik társaságunkat. Társaságunk e szervek részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

Adatfeldolgozó: Facebook, Instagram (székhely:Palo Alto Kalifornia Menlo Park, USA)- az Érintettek ezen online fórumokon is felvehetik a kapcsolatot az Adatkezelővel.


8. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA


Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyen és az adatfeldolgozó által bérelt szervereken találhatók meg. Cégünk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • 1. az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • 2. hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • 3. változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • 4. a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Különös gondosságot fordítunk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Társaságunk és együttműködő partnereink informatikai rendszere(i) és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében cégünk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén – incidenskezelési szabályzatunk szerint – haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.


9. AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK


Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül, a vonatkozó szabályzatunknak megfelelően. Az érintetteknek a lenti jogok teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.


Tájékoztatáshoz való jog:


Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.

A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben cégünk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.


Az érintett hozzáféréshez való joga:


Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

 • 1. az adatkezelés céljai;
 • 2. az érintett személyes adatok kategóriái;
 • 3. azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • 4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • 5. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • 6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • 7. az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.


Helyesbítés joga:


Jelen jog értelmében bárki kérheti a társaságunk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.


Törléshez való jog:


Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • 4. a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
 • 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • 6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.


Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:

 • 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • 2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • 3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
 • 4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.


Az adatkezelés korlátozásához való jog:


Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:

 • 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
 • 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • 4. az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.


Adathordozáshoz való jog:


Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Cégünk Word vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.


Tiltakozás joga:


Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • 1. az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
 • 2. meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
 • 3. védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
 • 4. az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.


Visszavonás joga:


Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.


Eljárási szabályok:


Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


Kártérítés és sérelemdíj:


Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.


Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:


A személyes adat kezelésével kapcsolatban Társaságunk fenti elérhetőségein tehető panasz, továbbá az érintett bármely EU-s tagállam egy felügyeleti szervéhez, így Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat a panasszal (http://naih.hu; 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; Telefon: +36-1-391-1400; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Jogellenes adatkezelés esetén vagy a felügyelet döntése miatt továbbá polgári pert kezdeményezhet. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek).


Kelt: Budapest, 2023. június 27.

Bogáti Péter ügyvezető s.k.

Másolás védelem © Butortar.eu. Minden jog fenntartva. Adatkezelési Tájékoztató